Polityka ochrony danych osobowych

Definicje :

·    "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. każdej osoby, którą można zidentyfikować bezpośrednio (np. imię i nazwisko) lub pośrednio (np. numer telefonu, numer rejestracyjny, numer ubezpieczenia społecznego, adres pocztowy lub e-mail itp.

·    "Wydawca" oznacza TOUPRET SA

·    "DPA" oznacza federalną ustawę o ochronie danych osobowych

·    "Rozporządzenie RODO" oznacza europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, bardziej szczegółowo znane jako Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

·    "Strona" odnosi się do strony internetowej https://toupret.pl.

·    "Usługi" odnoszą się do informacji udostępnianych Użytkownikom na Stronie TOUPRET, w szczególności praktycznych informacji dla profesjonalistów i osób prywatnych dotyczących produktów TOUPRET i ich użytkowania.

·    "Użytkownik" lub "użytkownik Internetu" lub "Ty" odnosi się do użytkownika Internetu, który korzysta i odwiedza Witrynę.

 

Wprowadzenie i cel Polityki prywatności :

W ramach korzystania z Witryny przez Użytkownika, TOUPRET może być zobowiązany do przetwarzania pewnych informacji o Użytkowniku, które kwalifikują się jako Dane Osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 

Celem niniejszej sekcji Witryny jest poinformowanie Użytkowników o zobowiązaniach TOUPRET w zakresie przetwarzania ich Danych Osobowych, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi mającymi zastosowanie w tym obszarze.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych może ulec zmianie, w szczególności w wyniku zmian w przepisach ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie w tym obszarze oraz w świetle wszelkich zmian w orzecznictwie.

 

Dane osobowe gromadzone na stronie internetowej TOUPRET i ich przeznaczenie:

Podczas korzystania ze Strony internetowej TOUPRET może gromadzić Dane osobowe w następujących okolicznościach: 

- Podczas korzystania z sekcji "Skontaktuj się z nami" na Stronie internetowej. W takim przypadku, w celu nawiązania dialogu z naszymi zespołami ekspertów, którzy są dostępni, aby wysłuchać pytań lub próśb o poradę za pośrednictwem formularza kontaktowego, użytkownik jest proszony o wypełnienie pewnych pól, które odpowiadają danym osobowym. 

- Podczas korzystania z sekcji "Oferty pracy", która umożliwia użytkownikom bezpośrednie aplikowanie na oferty pracy publikowane w Witrynie lub przesyłanie niezamówionych aplikacji. 

- W ramach zarządzania plikami cookie (patrz sekcja poświęcona temu tematowi pod nagłówkiem "Informacje prawne i ogólne warunki użytkowania (OWU)") gromadzone są dane techniczne związane z przeglądaniem, takie jak na przykład adres IP lub dane połączenia). Celem jest usprawnienie przeglądania Witryny oraz uzyskanie statystyk dotyczących liczby odwiedzających i korzystania z treści/stron Witryny. 

Podstawą prawną przetwarzania jest to, co prawnie upoważnia do jego wdrożenia, co daje organizacji prawo do gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych. Może to być określane jako "podstawa prawna" przetwarzania. W tym przypadku, w kontekście korzystania z Witryny przez Użytkownika, podstawą prawną jest zgoda Użytkownika.

 

Administrator danych :

Spółką odpowiedzialną za przetwarzanie Danych Osobowych jest TOUPRET SA, spółka akcyjna zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Evry pod numerem B 964 291 859, z siedzibą pod adresem 24 rue du 14 juillet, 91813 Corbeil-Essonnes Cedex, Francja.

 

Przedstawiciel w Polsce:

Przedstawicielem w Szwajcarii jest TOUPRET Polska z siedzibą pod adresem ul. Przemyslowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania, Poland  

 

Odbiorcy danych osobowych:

W przypadku przekazania Danych Osobowych dotyczących Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy, Użytkownicy mają pewność, że w kontekście wspomnianego przekazania wdrożono odpowiednie zabezpieczenia w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony.

 

Okres przechowywania danych osobowych :

Dane osobowe będą przechowywane przez TOUPRET tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do celów opisanych powyżej, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi okresów przechowywania.

W przypadku, gdy minimalny okres przechowywania jest określony przez prawo, TOUPRET nie ma innego wyboru, jak tylko przestrzegać tego okresu przechowywania. Poza tym okresem oraz w przypadku, gdy prawo nie przewiduje takiego okresu, co do zasady dane osobowe Użytkowników nie będą przechowywane dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne ze względu na cele, dla których Dane Osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Aby określić okres przechowywania Danych osobowych, TOUPRET bierze pod uwagę zarówno interesy osób, których dane dotyczą, jak i swoje własne (przy czym rozumie się, że interesy osób, których dane dotyczą, zawsze będą miały pierwszeństwo przed własnymi), charakter danych, których to dotyczy, a także cele przetwarzania.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy dane osobowe Użytkowników nie są już potrzebne do świadczenia Usług, są one usuwane lub anonimizowane, tak aby nie można ich było już wykorzystać do identyfikacji Użytkownika.

 

Prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych osobowych:

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia, zgodnie z warunkami wymaganymi przez prawo lub rozporządzenie RODO. Użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie pod następującymi adresami:

·       DPO@toupret.fr ou la société TOUPRET – 24 rue du 14 Juillet – 91 813 Corbeil-Essonnes cedex.   

·      toupretpolska@toupret.com lub TOUPRET Polska –  ul. Przemyslowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania, Poland  

Użytkownik może zatem w niektórych przypadkach zażądać sprostowania, uzupełnienia, wyjaśnienia, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne lub nieaktualne. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej wprowadzić żądane zmiany w informacjach zawartych w naszych istniejących plikach.  

Użytkownik może skontaktować się ze szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC, Szwajcaria) lub Krajową Komisją Informatyki i Wolności (CNIL, Francja), jeśli chce zakwestionować sposób, w jaki przetwarzamy jego dane lub jeśli chce skorzystać ze swoich praw lub złożyć skargę.

 

Ujawnianie danych osobowych użytkownika:

TOUPRET może przekazywać dane osobowe użytkownika do :

-        z partnerami w Szwajcarii w celu dostarczenia użytkownikowi żądanych informacji lub usług

-        z organami administracyjnymi w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

TOUPRET nie przekaże danych użytkownika żadnej innej stronie trzeciej bez wyraźnej zgody użytkownika. TOUPRET zobowiązuje się nie przekazywać danych osób niepełnoletnich.

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych :

TOUPRET zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków administracyjnych i technicznych w celu zapobieżenia nieuprawnionemu ujawnieniu, wykorzystaniu lub zmianie danych użytkownika.

 

Jurysdykcja i prawo właściwe :

Niniejsza Polityka Prywatności podlega prawu francuskiemu i Rozporządzeniu RGPD, z zastrzeżeniem ewentualnego zastosowania przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym lub dotyczących porządku publicznego na mocy prawa obcego. W szczególności niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona zgodnie z prawem szwajcarskim, w szczególności z LPD, w zakresie, w jakim szwajcarscy Użytkownicy, zarówno konsumenci, jak i profesjonaliści, mają dostęp do tej Witryny. 

Wszelkie trudności związane z interpretacją lub egzekwowaniem niniejszych Warunków będą rozstrzygane wyłącznie przez francuskie sądy właściwe dla obszaru, w którym TOUPRET SA ma swoją siedzibę, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub porządek publiczny stanowią inaczej.

Niniejsze Informacje prawne i Ogólne warunki użytkowania zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 13 listopada 2023 r.