Nota prawna i ogólne warunki użytkowania (OWU)

Użytkownicy strony internetowej https://www.toupret.pl są niniejszym informowani o niniejszych informacjach prawnych i ogólnych warunkach użytkowania. Połączenie z witryną i jej przeglądanie przez użytkownika oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszych warunków.

Są one dostępne na stronie pod nagłówkiem "Nota prawna i ogólne warunki użytkowania".

Redaktor strony :

Strona internetowa www.toupret.ch jest własnością TOUPRET SA, francuskiej spółki z kapitałem zakładowym w wysokości 8 000 000 euro, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Spółek w Evry pod numerem B 964 201 859 - Numer identyfikacyjny VAT: FR17 964 201 859 - Unikalny numer IDU: FR210606_07GVJC.
Unikalny numer IDU: FR210606_07GVJC
IDU PRINT - 6739: FR210606_03PUNE
IDU EMBALLAGE - 8341: FR210606_01PKMS

Siedziba statutowa:

TOUPRET SA
24 rue du 14 juillet
91813 Corbeil-Essonnes Cedex
FRANCE
Tél : (+33) 01 69 47 20 20
Fax : (+33) 01 60 75 87 11
Mail : toupret@toupret.fr

Dyrektor ds. publikacji :

Gary HAWORTH, Dyrektor Generalny TOUPRET SA

Hébergement :

ECRITEL

5 Doaren Molac

56610 ARRADON

FRANCE

Tél : (+33) 01 40 61 20 00

Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Vannes pod numerem 332 484 021.

Prosimy o uważne i pełne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.  

Definicje :

 • "Wydawca" oznacza TOUPRET SA
 • "Strona" odnosi się do strony internetowej https://www.toupret.pl 
 • "Usługi" oznaczają informacje udostępniane Użytkownikom na Stronie internetowej TOUPRET, w szczególności praktyczne informacje dla profesjonalistów i osób prywatnych dotyczące produktów TOUPRET i ich użytkowania.
 • "Użytkownik" lub "użytkownik Internetu" lub "Ty" odnosi się do użytkownika Internetu, który korzysta i odwiedza stronę internetową.

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest określenie warunków dostępu i korzystania z Witryny oferowanej użytkownikom Internetu przez TOUPRET. Korzystanie z Witryny podlega pełnej akceptacji i zgodności z poniższymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania, które TOUPRET zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji w dowolnym momencie.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z całością lub częścią Warunków użytkowania określonych poniżej, zdecydowanie zalecamy, aby nie korzystał z Witryny.

Dostęp do witryny :

Dostęp do Serwisu jest możliwy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub zdarzeń pozostających poza kontrolą TOUPRET, a także z zastrzeżeniem wszelkich awarii i czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i związanego z nim sprzętu. Dostęp do Serwisu można uzyskać z komputera, telefonu, tabletu, terminala lub innego urządzenia podłączonego do sieci telekomunikacyjnej, które umożliwia dostęp do Serwisu zgodnie z protokołami komunikacyjnymi używanymi w sieci Internet.

Prawa własności intelektualnej

Własność praw

Wszystkie informacje i elementy (w szczególności teksty, logo, obrazy, elementy dźwiękowe, oprogramowanie, ikony, układ strony, bazy danych itp.) zawarte w Witrynie i powiązanych witrynach są chronione prawem własności intelektualnej. Elementy te pozostają wyłączną własnością TOUPRET i/lub jej partnerów.


W związku z tym, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej i/lub o ile użytkownik nie uzyskał uprzedniej pisemnej zgody TOUPRET i/lub jej partnerów, użytkownik nie może powielać, przedstawiać, dostosowywać, dekompilować, tłumaczyć i/lub przekształcać, w całości lub w części, ani przenosić na inną stronę internetową jakichkolwiek elementów składających się na Stronę, w szczególności tych, które są chronione prawami własności intelektualnej jakiegokolwiek rodzaju. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tego zakazu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dozwolone jest wyłącznie korzystanie z elementów składających się na Witrynę do celów ściśle osobistych.  
Znaki towarowe i logo reprodukowane na tej stronie są zarejestrowane przez TOUPRET, który jest ich właścicielem. 
Wszelkie powielanie, ponowna publikacja lub redystrybucja nazw lub logo, w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody danego właściciela jest prawnie zabronione.

Łącza hipertekstowe do Witryny :

Z wyjątkiem witryn rozpowszechniających informacje i/lub treści o charakterze nielegalnym i/lub o charakterze politycznym, religijnym, pornograficznym lub ksenofobicznym, użytkownik może utworzyć na swojej witrynie łącze hipertekstowe do Witryny, pod podwójnym warunkiem, że jest to łącze do strony głównej Witryny i że łącze to otwiera Witrynę w nowym oknie przeglądarki, wyświetlając adres www.toupret.ch. Utworzenie łącza hipertekstowego w żaden sposób nie upoważnia do powielania elementów Witryny lub prezentacji elementów Witryny na stronach osób trzecich w formie ramki lub powiązanego systemu.

Wreszcie, instalacja łącza hipertekstowego w żaden sposób nie upoważnia do wysyłania wstępnie napisanej wiadomości na adres e-mail powiązany z Witryną lub instalowania systemu umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości dowolnego rodzaju. TOUPRET zastrzega sobie prawo do sprzeciwienia się takiej autoryzacji.

Ograniczenie odpowiedzialności

Łącza hipertekstowe z Witryny :

Łącza hipertekstowe zawarte na Stronie mogą prowadzić do innych stron internetowych lub innych źródeł internetowych. W zakresie, w jakim TOUPRET nie może kontrolować tych stron i źródeł zewnętrznych, TOUPRET nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za dostępność tych stron i źródeł zewnętrznych oraz nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na lub z tych stron lub źródeł zewnętrznych. Ponadto, TOUPRET nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, udowodnione lub domniemane, wynikające lub związane z korzystaniem lub faktem zaufania do treści, towarów lub usług dostępnych na tych zewnętrznych stronach lub źródłach. 
Wreszcie, w zakresie dozwolonym przez prawo, TOUPRET nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku, gdy zawartość wspomnianych innych stron narusza obowiązujące przepisy prawne i regulacyjne.

Rozładowanie :

Wydawca regularnie aktualizuje zawartość Witryny, aby Użytkownicy mieli dostęp do dokładnych, jasnych, precyzyjnych i aktualnych informacji. Niemniej jednak, chociaż TOUPRET dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji dostarczanych na Stronie, możliwe jest, że niektóre informacje mogą wymagać aktualizacji.

Dokumenty prezentowane na Stronie są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakiejkolwiek wyraźnej lub milczącej gwarancji. Witryna może zawierać błędy techniczne i typograficzne lub inne nieścisłości, które użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje poprzez korzystanie z Witryny. TOUPRET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w Witrynie lub w jakimkolwiek dokumencie, do którego się w niej odwołuje. Informacje zawarte na Stronie nie są wiążące dla TOUPRET i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Informacje przedstawione na Stronie mogą być aktualizowane. TOUPRET nie gwarantuje, że funkcje zawarte w tych dokumentach będą nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że Strona internetowa lub serwer, który je udostępnia, są wolne od wirusów i innych niebezpiecznych elementów. W żadnym wypadku TOUPRET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z elementów znajdujących się na Stronie. 

TOUPRET podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że zawartość Witryny nie jest sprzeczna z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Jednakże, jeśli idee lub obrazy obrażają pewne szczególnie wrażliwe osoby, TOUPRET nie może być pociągnięty do odpowiedzialności. 
 
TOUPRET nie może być bezpośrednio lub pośrednio pociągnięty do odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu:

 • w przypadku przerwy w działaniu serwisu spowodowanej pracami konserwacyjnymi lub zachowaniem użytkowników serwisu,
 • w przypadku niedostępności i/lub niemożności korzystania z witryny przez jakiegokolwiek użytkownika witryny,
 • w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu lub utraty danych podczas połączenia z Witryną.

TOUPRET nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku zanieczyszczenia sprzętu komputerowego użytkowników Internetu w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa lub innej infekcji komputerowej. 
Jako użytkownik Witryny, użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony własnych danych, materiałów i/lub oprogramowania przed zanieczyszczeniem wirusami krążącymi w Internecie. W żadnym wypadku TOUPRET, jego pracownicy, dostawcy ani osoby trzecie wymienione na Stronie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania ze Strony lub jakichkolwiek informacji uzyskanych ze Strony. 

Korzystając z usług Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości:

- TOUPRET w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek relacje, które mogą powstać między użytkownikami Internetu a osobami trzecimi, niezależnie od tego, czy są one partnerami TOUPRET, w wyniku lub w związku z korzystaniem z Usług i/lub w odniesieniu do usług świadczonych przez te osoby trzecie oraz konsekwencji, które mogą wynikać z ich użytkowania.
- TOUPRET nie może zagwarantować dostępności Usług ani ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu ich niedostępności. 
- użytkownik jest świadomy, że jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa i/lub naruszenie uzasadnionych interesów osób trzecich lub ich praw własności intelektualnej, podczas przeglądania strony internetowej za pośrednictwem linków hipertekstowych dostępnych na Stronie, może skutkować postępowaniem sądowym i karami.

Postanowienia różne :

TOUPRET zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub usunięcia całości lub części Usług bez uprzedniego powiadomienia lub odszkodowania.
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania jest nieważne w całości lub w części, nie unieważnia to pozostałych postanowień lub części postanowienia, które nie jest nieważne.
 
TOUPRET zastrzega sobie prawo do przeniesienia, na dowolną wybraną przez siebie osobę trzecią i w dowolnej formie, praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, co użytkownik przyjmuje do wiadomości.
 
TOUPRET zastrzega sobie prawo, w przypadku Usług, do których dostęp wymaga od TOUPRET podania identyfikatora (loginu i hasła), do usunięcia i/lub zawieszenia tego dostępu w przypadku :

 • Nieprzestrzeganie litery i ducha niniejszych Warunków użytkowania przez dowolnego użytkownika Internetu,
 • wszelkie skargi lub roszczenia wniesione przeciwko internaucie.

Użytkownik Internetu zobowiązuje się, podczas korzystania z Usług, nie naruszać przepisów prawa, regulacji, aktualnych praktyk lub uzasadnionych interesów osób trzecich lub TOUPRET.
W związku z tym użytkownik zgadza się nie : 

 • de procéder à tout envoi, diffusion ou mise à disposition au moyen du Site de messages, textes ou images pédophiles, d'incitation à la haine raciale, de négation des crimes contre l'humanité, de diffamation, d'appel au meurtre ou au suicide des mineurs ainsi que tout acte de piratage informatique, de collecte frauduleuse de données personnelles,
 • de contrevenir à la législation relative à la propriété intellectuelle, aux droits de la personnalité,
 • de perturber ou de tenter de perturber le fonctionnement et/ou l'accessibilité du Site ou de tout autre service et/ou contenu accessible sur Internet, ou d'utiliser le Site en vue d'adresser, sous quelque forme que ce soit, de la publicité ou des éléments à caractère promotionnel non sollicités. 

Dans l'hypothèse où la société TOUPRET aurait de bonnes raisons de croire qu'un internaute n'a pas observé l'une des dispositions visées ci-dessus, la société TOUPRET se réserve le droit, dans la mesure du possible, de suspendre ou de supprimer l'accès au Site. L'exercice ou l'absence d'exercice de ce droit de suspension ou de suppression d'accès aux Services ne saurait engager la responsabilité de la société TOUPRET à l'égard de l'Internaute. 

Protection des données personnelles - Charte relative à la vie privée :

Nous traitons vos données personnelles conformément à la lesglisation applicable. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité. 

Cookies :

Lorsque vous visitez le Site, la société TOUPRET et/ou ses partenaires peuvent stocker des informations sur votre ordinateur ou tout appareil à partir duquel le SIte est consulté. Ces informations prendront la forme de "Cookie" ou fichier similaire. Les "Cookies" sont des mini fichiers qui peuvent être placés sur un appareil connecté à Internet et qui ont pour but de recueillir ou stocker des informations sur la manière dont Vous vous comportez sur Internet et/ou sur votre appareil.

Les "Cookies" sont également utilisés notamment pour : 

 • garder la possibilité de vous identifier et d'accéder aux informations relatives à votre compte (stockées sur nos ordinateurs) afin de vous offrir un meilleur service. Ce "Cookie" s'active lorsque vous vous inscrivez ou vous connectez à un service et il est modifié lorsque vous vous déconnectez de nos services,
 • évaluer le trafic et la part d'audience sur le Site. Les "Cookies" de mesure d'audience permettent d'établir des statistiques s'agissant de la fréquentation et de l'utilisation des contenus/pages du SIte. Toute personne qui accède au serveur se voit attribuer un "Cookie" unique qui permet ensuite de déterminer le mode d’utilisation du Site.
 • assurer le bon fonctionnement de notre SIte et la meilleure expérience de navigation possible, la société TOUPRET se réserve la possibilité de prévoir des "Cookies" fonctionnels et de performance afin d'enregistrer toute information reative à la navigation sur le Site, à savoir, et sans que cette liste soit limitative, toute information relative aux pages consultées sur le Site, et aux dates et heures de consultation.

Les "Cookies" ne peuvent pas être utilisés pour lire des informations contenues dans les fichiers de votre ordinateur. La plupart des navigateurs Internet vous permettent de supprimer les "Cookies" de votre disque dur, de bloquer tous les cookies ou de recevoir un message d'avertissement avant qu'un "Cookie" ne soit copié. Veuillez-vous reporter aux instructions de votre navigateur ou à l'écran d'aide pour en savoir plus sur ces fonctions. Dans l'hypothèse où vous choisissez de refuser la réception de cookies sur le disque dur de votre ordinateur, le fonctionnement du Site pourrait ne pas être optimal à partir de votre terminal, notamment dans l'hypothèse d'une procédure d'upload de fichiers. 
Nous pouvons dans certains cas collecter des informations vous concernant, de nature générique et non personnellement identifiables. Il peut s'agir par exemple du navigateur Web que vous utilisez, du type de système d'exploitation que vous utilisez et du nom de domaine du site Web à partir duquel vous vous êtes lié à notre Site. 
Lors de la navigation sur le Site, vous laissez sur notre serveur des traces informatiques non-nominatives appelées "fichiers logs" que la société TOUPRET utilise afin d'orienter le contenu éditorial et promotionnel du Site. Ces informations, qui ne sont pas nominatives, ne sont collectées que sur notre Site. Elles ne sont pas réutilisables par la société TOUPRET lors d'une nouvelle utilisation du Site.    

 

Compétence juridictionnelle et Loi applicable :

Niniejsza Nota Prawna i Ogólne Warunki Użytkowania podlegają prawu francuskiemu, z zastrzeżeniem ewentualnego zastosowania przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym lub dotyczących porządku publicznego na mocy prawa obcego. W szczególności niniejsze Warunki zostały sporządzone zgodnie z prawem polskim, w zakresie, w jakim polscy Użytkownicy, zarówno konsumenci, jak i profesjonaliści, mają dostęp do niniejszej Witryny.

Wszelkie trudności związane z interpretacją lub egzekwowaniem niniejszych Warunków będą rozstrzygane wyłącznie przez francuskie sądy właściwe dla siedziby TOUPRET SA, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub porządek publiczny stanowią inaczej. 

Niniejsze Informacje prawne i Ogólne warunki użytkowania zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 9 listopada 2023 r.

EcoDDS identifiant unique (IDU)  :

FR210606_14JNWG